Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Kukljica te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Kukljica. Općinsko vijeće čini 7 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona. Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje 4 godine. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika biranih iz svojih redova. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom i Statutom OpćineKukljica.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA

ANTE MARTINOVIĆ – predsjednik Općinskog vijeća
RAJNA GRZUNOV – potpredsjednica Općinskog vijeća

 

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA

AKCIJA MLADIH-AM, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS I CENTAR

1. ANTE MARTINOVIĆ
2. LUKA MILIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

3. RAJNA GRZUNOV
4. EDISON BOŠKO

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, Nositelj kandidacijske liste: MARIN BOŠKO

5. MILORAD KOŠĆICA
6. DRAGANA FILIPI
7. ANTE KORČULANIĆ


Ispis