Jedinstveni upravni odjel

Upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.

Pročelnik je za svoj rad odgovoran Općinskom načelniku.

Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere: neposredno izvršava i osigurava provedbu odluka, općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug Općine, prati stanje u područjima iz svog djelokruga i o tome izvještava Općinskog načelnika, priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko viječe, nacrte akata koje donosi Općinski načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine, podnosi izvješća Općinskom načelniku o svom radu, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.


Ispis