Zamjenik načelnika

U skladu sa statutom, zamjenica zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju njegove duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti.

Općinski načelnik u skladu sa statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenici. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenica je dužna pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjenici, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.
U slučaju ako je općinskom načelniku prestao mandat nakon isteka dvije godine mandata, u toj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave neće se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika, a dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnašat će njegova zamjenica koja je izabrana zajedno s njim.
Znači, zamjenica koja obnaša dužnost općinskog načelnika je zamjenica općinskog načelnika koja je izabrana na neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom a dužnost općinskog načelnika obnaša ako je mandat općinskog načelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata u toj jedinici lokalne, samouprave.
Načelnik Općine ima jednog zamjenika koji se bira na isti način i po istom postupku kao i načelnik na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine.


Ispis