Javna nabava

PODACI O NARUČITELJU: 

Naziv: OPĆINA KUKLJICA
Sjedište: Ulica IV 24, Kukljica
OIB: 17171908335
Telefon: 023/373-590 
Telefax: 023/373-840 
URL: www.opcina-kukljica.hr

SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:

Naziv: Stručno povjerenstvo za javnu nabavu
Osoba za kontakt: Josip Burčul, predsjednik Stručnog povjerenstva
Telefon: 023/373-590 
Telefax: 023/373-840 
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

SASTAV STRUČNOG POVJERENSTVA ZA JAVNU NABAVU

Josip Burčul, predsjednik
Mirjana Košćica, članica 
Davor Vukić, član

Predsjednik Stručnog povjerenstva Josip Burčul i članica Mirjana Košćica imaju važeći certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave čime je javni naručitelj ispunio zakonsku obveza iz članka 197. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi da najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

IZJAVE O NEPOSTOJANJU / POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Općina Kukljica kao naručitelj objavljuje da postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njima povezanim osobama u sukobu interesa i to: 

1. Komunalno društvo Sabuša II d.o.o., u 100 % vlasništvu Općine Kukljica
2. Sabuša d.o.o., za vodoopskrbu i odvodnju, u 100 % vlasništvu Općine Kukljica

Sa navedenima Općina Kukljica kao naručitelj ne smije sklapati bilo kakve ugovor o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju.

PLAN NABAVE

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim stranicama.


TEHNIČKE KONZULTACIJE

Općina Kukljica, temeljem članka 198. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), a s ciljem analize tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije radi izmjene informacija, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, poštujući načela zabrane diskriminacije i transparentnosti. 

PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Općina Kukljica, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi izmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj je obvezan ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama. 

IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI

Sustavnom analizom provedenih postupaka javne nabave u proračunskoj godini Jedinstveni upravni odjel prikuplja i objedinjuje podatke o provedenim postupcima javne nabave te sastavlja Izvješće o javnoj nabavi Općine Kukljica za referentnu godinu, koje izvješće se objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

JAVNA NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA

Postupci javne nabave radova, robe i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o izjavljenim žalbama i poništenim postupcima javne nabave. 

JEDNOSTAVNA NABAVA

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radovana temelju kojih se provode postupci nabave roba i usluga procjenjene vrijednosti do 200.000,00 kina i nabava radova do 500.000,00 kuna, postupci u tijeku, završeni postupci, registri postupka nabave i sklopljenih ugovora i narudžbenica

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Kukljica od 30.06.2017.

Pravilnik- Komunalno društvo Sabuša II

Pravilnik- Trgovačko društvo Sabuša d.o.o.

 

 

Arhiva javne nabave

2014
2013


Ispis