Načelnik

nacelnik.jpg

Načelnik

Općinski načelnik Općine Kukljica zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Općinski načelnik i njegova zamjenica izabrani su na lokalnim izborima održanim 2. lipnja 2013. godine, prijevremenim lokalnim izborima održanim 8. ožujka 2015. godine te na lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. godine. Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene Statutom Općine Kukljica, u skladu sa zakonom. Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine.

Načelnik, osim poslova propisanih zakonom, obavlja osobito i ove poslove:

– priprema prijedloge općih akata

– izvršava ili osigurava izvršenje općih akata Vijeća

– utvrđuje prijedlog proračuna Općine i prijedlog odluke o izvršenju proračuna

– upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Općine

– upravlja prihodima i rashodima Općine

– usmjerava djelovanje i nadzire rad upravnog odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine

– donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine

– odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 ( jedan milijun kuna), te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima

– daje mišljenja o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji

– provodi odluke Vijeća i odgovara za njihovo provođenje

– obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i drugim propisima

Fotogalerija

OPĆINA KUKLJICA 
Ulica IV 24
23 271 Kukljica

tel: (023) 373 229
faks: (023) 373 840

Cannot get Kukljica location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Pretraga

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA