Javna nabava

PROFIL KUPCA


PODACI O NARUČITELJU: 

Naziv: OPĆINA KUKLJICA
Sjedište: Ulica IV 24, Kukljica
OIB: 17171908335
Telefon: 023/373-590 
Telefax: 023/373-840 
URL: www.opcina-kukljica.hr

SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:
Naziv: Stručno povjerenstvo za javnu nabavu
Osoba za kontakt: Josip Burčul, predsjednik Stručnog povjerenstva
Telefon: 023/373-590 
Telefax: 023/373-840 
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

SASTAV STRUČNOG POVJERENSTVA ZA JAVNU NABAVU: 
Josip Burčul, predsjednik
Mirjana Košćica, članica 
Davor Vukić, član

Predsjednik Stručnog povjerenstva Josip Burčul i članica Mirjana Košćica imaju važeći certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave čime je javni naručitelj ispunio zakonsku obveza iz članka 197. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi da najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

IZJAVE O NEPOSTOJANJU / POSTOJANJU SUKOBA INTERESA 
Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Općina Kukljica kao naručitelj objavljuje da postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njima povezanim osobama u sukobu interesa i to: 

1. Komunalno društvo Sabuša II d.o.o., u 100 % vlasništvu Općine Kukljica
2. Sabuša d.o.o., za vodoopskrbu i odvodnju, u 100 % vlasništvu Općine Kukljica

Sa navedenima Općina Kukljica kao naručitelj ne smije sklapati bilo kakve ugovor o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju.

PLAN NABAVE 
Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim stranicama.


TEHNIČKE KONZULTACIJE
Općina Kukljica, temeljem članka 198. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), a s ciljem analize tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije radi izmjene informacija, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, poštujući načela zabrane diskriminacije i transparentnosti. 

PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Općina Kukljica, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi izmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj je obvezan ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama. 

IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI

Sustavnom analizom provedenih postupaka javne nabave u proračunskoj godini Jedinstveni upravni odjel prikuplja i objedinjuje podatke o provedenim postupcima javne nabave te sastavlja Izvješće o javnoj nabavi Općine Kukljica za referentnu godinu, koje izvješće se objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

JAVNA NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA

Postupci javne nabave radova, robe i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o izjavljenim žalbama i poništenim postupcima javne nabave. 

JEDNOSTAVNA NABAVA

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radovana temelju kojih se provode postupci nabave roba i usluga procjenjene vrijednosti do 200.000,00 kina i nabava radova do 500.000,00 kuna, postupci u tijeku, završeni postupci, registri postupka nabave i sklopljenih ugovora i narudžbenica

Javna nabava

2014
2013

OPĆINA KUKLJICA 
Ulica IV 24
23 271 Kukljica

tel: (023) 373 229
faks: (023) 373 840

Cannot get Kukljica location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Pretraga

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA